ALGEMENE VOORWAARDEN Joekz Webteksten

Definities

1. Joekz Webteksten: Joekz Webteksten, gevestigd te Hoek van Holland onder KvK nr. 73733873.
2. Klant: degene met wie Joekz Webteksten een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Joekz Webteksten en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Joekz Webteksten.  
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Joekz Webteksten zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen, tarieven en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Joekz Webteksten zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Joekz Webteksten slechts, nadat de klant deze
schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Joekz Webteksten hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
2. Alle prijzen die Joekz Webteksten hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Joekz Webteksten te allen tijde wijzigen. 
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Joekz Webteksten vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Joekz Webteksten, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Joekz Webteksten een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Joekz Webteksten is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
7. Een schriftelijk overeengekomen vaste prijs is onderhevig aan een ‘Fair Use Policy’. Indien op verzoek van de klant veel maatwerk op vormgeving of ontwikkeling, of redactionele taken door Joekz Webteksten worden uitgevoerd, worden uren die boven de redelijkerwijs te verwachten ontwikkeltijd van het project uitkomen, gerekend tegen het voor de offerte geldende uurtarief.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Joekz Webteksten de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
10. Joekz Webteksten heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
11. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Joekz Webteksten prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
12. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Joekz Webteksten op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Joekz Webteksten betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Joekz Webteksten de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
3. Joekz Webteksten behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Joekz Webteksten gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Joekz Webteksten. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Joekz Webteksten zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Joekz Webteksten op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Joekz Webteksten, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Joekz Webteksten te betalen.

Opschortingsrecht  

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening   

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Joekz Webteksten te verrekenen met een vordering op Joekz Webteksten.   

Garantie  

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Joekz Webteksten enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.  

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Joekz Webteksten voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
2. Joekz Webteksten heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Joekz Webteksten tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Joekz Webteksten tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  
6. Voor (herhaalde) wijzigingen op teksten van een website of app in aanbouw, op verzoek van de klant kan Joekz Webteksten de uren als meerwerk in rekening brengen.
7. Aanpassingen op vooraf overeengekomen ontwerp, op verzoek van de klant worden door Joekz Webteksten doorberekend als meerwerk.

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Joekz Webteksten.  
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Joekz Webteksten de betreffende bescheiden. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Joekz Webteksten redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.  

Duur van de overeenkomst (Onderhoudscontract)

1. De overeenkomst tussen Joekz Webteksten en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Joekz Webteksten schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring  

1. De klant vrijwaart Joekz Webteksten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Joekz Webteksten geleverde producten en/of diensten. 
2. Afname van hosting bij Joekz Webteksten geschiedt altijd tegen een zeer vriendelijk tarief, waarbij Joekz Webteksten alles in het werk stelt voor een goede monitoring en dienstverlening. Echter, de hosting geschiedt bij een derde partij die zijn eigen voorwaarden en SLA hanteert. Schade als gevolg van offline zijn en andere hosting-gerelateerde zaken is in geen geval te verhalen op Joekz Webteksten.

Klachten

1. De klant dient een door Joekz Webteksten geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Joekz Webteksten daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na livegang van het project, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen Joekz Webteksten uiterlijk binnen 2 maanden na livegang van het project hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Joekz Webteksten in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Joekz Webteksten gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Joekz Webteksten.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Joekz Webteksten ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.   

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant  

Als Joekz Webteksten een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Joekz Webteksten verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Joekz Webteksten

1. Joekz Webteksten is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
2. Indien Joekz Webteksten aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Joekz Webteksten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Joekz Webteksten aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. Zie ook vrijwaring.2

Vervaltermijn  

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Joekz Webteksten vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Joekz Webteksten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Joekz Webteksten niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Joekz Webteksten in verzuim is. 
3. Joekz Webteksten heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Joekz Webteksten kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Joekz Webteksten in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Joekz Webteksten kan worden toegerekend in een van de wil van Joekz Webteksten onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Joekz Webteksten kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Joekz Webteksten 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Joekz Webteksten er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. Joekz Webteksten is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst   

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.    

Wijziging algemene voorwaarden

1. Joekz Webteksten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Joekz Webteksten zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.   

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Joekz Webteksten. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Joekz Webteksten bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Joekz Webteksten is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 9 mei 2019.

©